Algemene voorwaarden CityXP/YourXP

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

CityXP/YourXP is het geheel van diverse modules van de website, internetportaal en mobile apps, functionaliteiten e.d., ten behoeve van alle onderdelen die afzonderlijk als ook gezamenlijk onder de naam CityXP of YourXP worden aangeboden;

Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie een Overeenkomst is aangegaan;

Medewerker: een werknemer van Opdrachtgever, dan wel een natuurlijke persoon die gemachtigd is werkzaamheden te verrichten ten behoeve van en/of onder de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever;

Klant (consument): een klant van Opdrachtgever, of een natuurlijke persoon, die CityXP en/of YourXP gebruikt;

Gebruiker: alle gebruikers van CityXP en/of YourXP;

Manager: een Gebruiker met Managersrechten die door Opdrachtgever is benoemd tot Manager van de omgeving van Opdrachtgever op het CityXP Platform (XP Studio);

Account: individuele registratie bij CityXP en/of YourXP die voorziet in toekenning van voor desbetreffende Gebruiker unieke toegangsprivileges op XP Studio;

Diensten: alle door Aanbieder ten behoeve van Opdrachtgever te verlenen diensten inzake het ontwikkelen en beschikbaar stellen van CityXP en/of YourXP, XP Studio, de Apps, en Software alsmede alle zaken die het onderwerp zijn van een Overeenkomst, die Aanbieder specifiek ten behoeve van Opdrachtgever verricht;

CityXP/YourXP App: een App die het Gebruikers toegang geeft tot voor CityXP/YourXP ontwikkelde content;

Scenario: een niet-lineair netwerk van keuzes, mogelijkheden, interactieve elementen en richtingen die samen de virtual/augmented reality interactieve omgeving beschrijft;

Consultancy diensten: Advies, training- of softwareontwikkelingwerkzaamheden die worden uitgevoerd door Aanbieder in opdracht van Opdrachtgever in aanvulling of in afwijking van de functionaliteiten van CityXP/YourXP/XP Studio, dan wel het ontwikkelen en/of ontwerpen van een Scenario door Aanbieder en/of het filmen en editen van 360° film (ook door derden), op verzoek van Opdrachtgever;

Licentie: Een aantal af te nemen functionaliteiten voor een bepaald bedrag per maand, waarmee de content en diensten van CityXP/YourXP/XP Studio worden betaald;

Overeenkomst : de overeenkomst tussen Aanbieder en Opdrachtgever tot het verrichten dan wel leveren van Diensten;

Verwerkingsovereenkomst: de overeenkomst waarin de Opdrachtgever (“Controller”) opdracht geeft aan de Aanbieder (“Processor”) om persoonlijke gegevens van derden te verwerken, binnen de context van de aangeboden Diensten.

Aanbieder : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CityXP, en alle gelieerde handelsnamen zoals bekend bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68483228, gevestigd aan de Schiekade 189, unit 406, te Rotterdam.

Voorwaarden : deze algemene voorwaarden van Aanbieder.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid en naleving Voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden van Aanbieder zijn van toepassing op elke offerte, overeenkomst of aanbieding die Aanbieder doet.

 2. Indien een of meerdere bepalingen in de Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van toepassing.

 3. Aanbieder accepteert alleen de inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever als de Aanbieder dit schriftelijk in de offerte heeft bevestigd. Staat hierover niets in de offerte opgenomen, dan verwerpt Aanbieder expliciet de inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever. Ook al gaat Aanbieder akkoord met de toepasselijkheid van de inkoopvoorwaarden, dan prevaleren, in geval van tegenstrijdigheden, altijd de algemene voorwaarden van de Aanbieder.

 4. Opdrachtgever is er volledig verantwoordelijk voor dat de Gebruikers instemmen met de Voorwaarden.

 5. Aanbieder mag de Voorwaarden eenzijdig wijzigen. Opdrachtgever en Gebruikers wordt geadviseerd om via de reguliere kanalen via CityXP en YourXP de Voorwaarden regelmatig op wijzigingen te checken. Indien Opdrachtgever en/of Gebruiker ook na wijziging van de Voorwaarden gebruik blijft maken van CityXP en/of YourXP, wordt Opdrachtgever en/of Gebruiker geacht de gewijzigde Voorwaarden onherroepelijk te aanvaarden.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst en offerte

 1. Alle offertes en prijsopgaven van Aanbieder zijn geheel vrijblijvend, met een geldigheid van 30 dagen vanaf verzending.

 2. Een Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Aanbieder komt tot stand indien en voor zover Aanbieder een opdracht schriftelijk of per email aanvaardt of door Aanbieder uitvoering aan een opdracht wordt gegeven en Opdrachtgever meewerkt aan de uitvoering van de opdracht en/of een aanbetaling doet, dan wel online de overeenkomst sluit door een account aan te maken en akkoord te gaan met deze voorwaarden.

 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Aanbieder zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

 4. Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst bij schriftelijke mededeling met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de wederpartij surséance van betaling aanvraagt, faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of wordt ontbonden.

 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Duur & beëindiging

 1. De Overeenkomst wordt afgesloten voor bepaalde tijd, die wordt bepaald in overeenstemming tussen Aanbieder en Opdrachtgever. Na opzegging zal een account aan het einde van die maand beëindigd worden.

 2. Opdrachtgever kan ervoor kiezen om een twaalf (12) maanden Licentie aan te schaffen, de prijslijst wordt bijgevoegd bij de Overeenkomst. Deze overeenkomst wordt afgesloten met de duur van één (1) jaar. Deze overeenkomst is niet tussentijds opzegbaar en wordt aangegaan voor een initiële periode van één (1) jaar, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Na afloop van de initiële periode wordt de Overeenkomst automatisch met zes (6) maanden verlengd en vervolgens stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode van zes (6) maanden tenzij een der partijen uiterlijk één (1) maand voor ommekomst van de einddatum de Overeenkomst heeft opgezegd.

 3. Aanbieder is gerechtigd over te gaan tot onmiddellijke opzegging in het geval dat Opdrachtgever
  – tekortschiet ten aanzien van de uitgegeven facturen voor een periode van 2 maanden, nadat Aanbieder Opdrachtgever in gebreke heeft gesteld;
  – een faillissement aanvraagt/failliet wordt verklaard;
  – surseance van betaling aanvraagt;
  – de verplichtingen in de geheimhoudingsclausule schendt;
  – in algemene zin een ernstige inbreuk pleegt op de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

Artikel 5. Overmacht

 1. Aanbieder is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan natuurrampen (dreigende) oorlog of opstanden, tekortkomingen van door Aanbieder ingeschakelde derden, alsmede onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen.

 2. Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke kennisgeving aan Aanbieder. Prestaties die reeds zijn verricht, worden dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 3. Indien Opdrachtgever als gevolg van overmacht een verplichting uit de Overeenkomst niet kan nakomen, is Aanbieder gerechtigd na een periode van veertien (14) dagen de Overeenkomst eenzijdig te beëindigen. De verplichting tot betaling door Opdrachtgever blijft echter onverkort van kracht tot het tijdstip van beëindiging.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Iedere eventuele aansprakelijkheid van Aanbieder uit hoofde van een gebeurtenis die tot aansprakelijkheid leidt, is te allen tijde beperkt tot een vergoeding van directe schade en zal nooit meer bedragen dan éénmaal de factuurwaarde in het geval van een eenmalige opdracht. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst betreft met een looptijd tot één (1) jaar, wordt de maximale vergoeding gesteld op de somma van de facturen betreffende de Overeenkomst gedurende de looptijd van één (1) jaar bedongen voor één jaar. Bij een meerjarige- /duurovereenkomst (langer dan één (1) jaar) is aansprakelijkheid gemaximeerd tot de somma van de facturen betreffende de Overeenkomst gedurende de looptijd van het vorige jaar. Iedere aansprakelijkheid van Aanbieder voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. Iedere aansprakelijkheid van de Aanbieder is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsovereenkomst niet ten laste van de verzekeraar(s) is.

 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  – redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Aanbieder aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze kosten worden echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op initiatief van Opdrachtgever is of wordt ontbonden.
  – redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Voorwaarden;
  – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Voorwaarden.

 3. Indien Opdrachtgever en/of Gebruiker niet voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Voorwaarden is Opdrachtgever/Gebruiker aansprakelijk voor alle daaruit voor Aanbieder voortvloeiende schade.

 4. Aanbieder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt in deze Voorwaarden mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en bedrijfsstagnatie.

 5. De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet als de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid door Aanbieder.

 6. Opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem aan Aanbieder of een derde verstrekte data, gegevens, instructies of adviezen of door hem ten behoeve van Aanbieder of een derde verrichte diensten en handelingen.

 7. Aanbieder dient in geval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.

 8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Aanbieder meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Aanbieder vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

 9. De Beperking van de aansprakelijkheid geldt ook voor derden, indien Aanbieder gebruik maakt van derden voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 7. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten op CitXP en/of YourXP en XP Studio (met inbegrip van alle doorontwikkelingen/uitbreidingen/aanpassingen) komen toe aan Aanbieder.

 2. Opdrachtgever verleent toestemming aan Aanbieder om alle producten die zijn gemaakt voor Opdrachtgever, te gebruiken voor online promotionele doeleinden (bijvoorbeeld in blogs, portfolio, (social) media, websites), tijdens congressen en in print (bijvoorbeel flyers en tentoonstellingen). Opdrachtggever ontvangt hiervoor geen financiële compensatie of restituties. Als Opdrachtgever hiermee niet instemt, dient hij dit op voorhand aan te geven aan Aanbieder.

 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan een bewerkte versie van het eindproduct op het internet te plaatsen zonder toestemming van Aanbieder.

 4. Alle huidige en toekomstige Intellectuele Eigendomsrechten op de software/XP Studio (inclusief alle toekomstige ontwikkelingen/uitbreidingen/toevoegingen) zullen exclusief toebehoren aan Aanbieder.

 5. Verlening van de Diensten houdt geen overdracht in van enig recht van intellectuele eigendom op de Diensten. Opdrachtgever en/of Gebruiker verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot de Diensten in overeenstemming met het beoogde gebruik voor de duur van de Overeenkomst onder de nadrukkelijke voorwaarde dat Gebruiker/Eindgebruiker volledig voldoet aan zijn/haar verplichtingen ingevolge de Overeenkomst.

 6. In geval van inbreuk op of misbruik van deze Intellectuele Eigendomsrechten zal Aanbieder Opdrachtgever hiervoor aansprakelijk stellen. Deze aansprakelijkheid kan juridische gevolgen met zich meebrengen.

Artikel 8. Diensten

 1. Aanbieder zal Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Overeenkomst Diensten verlenen. Aanbieder zal Opdrachtgever daartoe zonodig de URL van CityXP en/of YourXP en XP Studio verstrekken, zodat daarin de Manager Accounts kan gebruiken. Hiermee kan de Manager content plaatsen in XP Studio of aangeven waar de gewenste content moet worden geplaatst; deze zal worden gecontroleerd door de Aanbieder.

 2. In geval van een Licentie zal Aanbieder de Diensten verlenen overeenkomstig de in de Licentie opgenomen afspraken. CityXP en/of YourXP en XP Studio zal op afstand, via het internet bereikbaar zijn op de aan Opdrachtgever verstrekte URL. Het voor de Opdrachtgever geproduceerde materiaal zal vanuit XP Studio worden aangeboden en gehost vanaf de dedicated server van CityXP.

 3. Aanbieder heeft het recht CityXP en/of YourXP/XP Studio van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren. Aanbieder zal zich inspannen om eventuele fouten in CityXP op te lossen, maar kan niet garanderen dat alle fouten direct worden hersteld.

 4. In geval van beëindiging van de Overeenkomst eindigt het gebruiksrecht op de Diensten door Opdrachtgever met onmiddellijke ingang.

Artikel 9. Account

 1. Toegang tot CityXP en/of YourXP geschiedt door middel van autorisatie via een Account, dan wel het gebruik van de CityXP en/of YourXP App. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle met of via het Account of via de mobiele app verrichte (rechts)handelingen, waaronder gebruik en/of misbruik daarvan.

 2. Gebruiker dient desgewenst eigen persoonlijke gegevens of van Opdrachtgever te verstrekken tijdens het registratie- en autorisatieproces.

 3. De gegevens als bedoeld in lid 2 van dit artikel zijn strikt persoonlijk en mogen niet met andere personen worden gedeeld.

 4. Het Account is gekoppeld aan een wachtwoord. Deze informatie is strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Aanbieder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor misbruik van gebruikersnaam en/of wachtwoord.

 5. Indien Gebruiker het vermoeden heeft dat een derde onbevoegd gebruikersnaam en/of wachtwoord gebruikt, dient Gebruiker onverwijld contact op te nemen met Aanbieder. Opdrachtgever en/of Gebruiker is te allen tijde volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alles wat via het eigen Account gebeurt.

 6. Het is Opdrachtgever en/of Gebruiker niet toegestaan om het Account of de App te gebruiken voor illegale of concurrentie doeleinden.

 7. Wanneer bij een Account handelingen plaatsvinden die niet in overeenstemming zijn met het bepaalde in deze Voorwaarden heeft Aanbieder het recht om het desbetreffende Account per direct op te heffen en te verwijderen. Aanbieder is dan niet aansprakelijk voor het niet meer toegankelijk zijn van het Account of de verwijderde inhoud.

 8. Aanbieder maakt geen backups van verwijderde inhoud door Opdrachtgever op het platform. Aanbieder is niet aansprakelijk als Opdrachtgever inhoud verwijderd heeft.

Artikel 10. Rechten en verplichtingen Gebruikers

 1. Gebruiker staat er jegens Aanbieder voor in bevoegd te zijn om gebruik te maken van CityXP en/of YourXP en/of de Diensten en om te handelen in overeenstemming met deze Voorwaarden.

 2. Gebruiker dient zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker van het internet en van CityXP en/of YourXP verwacht mag worden. In het bijzonder dient Gebruiker zich te houden aan de Nederlandse wetgeving alsmede aanvullende voorwaarden en voorschriften.

 3. Het is Gebruiker niet toegestaan documenten en/of gegevens en/of materialen te plaatsen dan wel handelingen te verrichten welke in strijd zijn met de Voorwaarden, wettelijke bepalingen, de openbare orde of de goede zeden. Eveneens zal Gebruiker geen inbreuk maken op of anderszins in strijd handelen met intellectuele eigendomsrechten van Aanbieder of derden.

 4. Het resultaat van niet-toegestane handelingen als vermeld in dit artikel zal naar het vrije oordeel van Aanbieder onmiddellijk van CityXP en/of YourXP /XP Studio worden verwijderd c.q. gecorrigeerd, voorts behoudt Aanbieder zich het recht voor om de schade op Opdrachtgever te verhalen.

 5. Gebruikers loggen altijd in op de meest recente versie van CityXP en/of YourXP /XP Studio, of de meest recente versie van de App. Gebruikers dienen de App regelmatig te updaten en de update zo spoedig mogelijk na het aanbieden daarvan uit te voeren.

 6. Gebruikers dienen zelf zorg te dragen voor voldoende reken- en opslagcapaciteit op de apparaten om video’s af te spelen en een werkende internetverbinding. Indien deze storingen heeft, of tijdelijk niet bereikbaar is, is Aanbieder niet aansprakelijk voor het niet doorkomen van performances of scores of andere berichten.

Artikel 11. Vergoedingen

 1. In geval van een eenmalige opdracht op basis van een factuur dient Opdrachtgever de eerste 50% te betalen direct na akkoord op de offerte. Het uitvoeren van de Opdracht wordt gestart na het ontvangen van deze betaling. Na afronding is Opdrachtgever de overige 50% verschuldigd, plus vergoeding van de door Aanbieder noodzakelijke gemaakte extra kosten. Het restbedrag dient betaald te worden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij een andere termijn is overeengekomen.

 2. In geval van een Licentie is Opdrachtgever aan Aanbieder een maandelijkse vergoeding verschuldigd voor gebruik van de Dienst. De hoogte van de vergoeding kan op diverse manieren worden vastgesteld. De verschuldigde bedragen worden vermeld op de prijslijst, bijgevoegd bij de Overeenkomst. Aanbieder heeft het recht de maandbedragen eenmaal per jaar te verhogen met een bedrag gelijk aan het CBSprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie in Nederland, en/of de prijs te verhogen in geval van eenmalige opdrachten. Aanbieder zal Opdrachtgever tenminste één (1) maand van tevoren op de hoogte stellen van een voorgenomen verhoging. Indien Opdrachtgever na die maand gebruik blijft maken van CityXP en/of YourXP/XP Studio, dan wordt deze geacht akkoord te zijn met deze prijsverhogingen.

 3. Alle tarieven en vergoedingen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief BTW.

 4. De maandelijkse vergoeding als bedoeld in lid 2 van dit artikel is vastgesteld per jaar en wordt op abonnementsbasis aangeboden, tenzij anders aangegeven. Aanbieder kan ervoor kiezen slechts Diensten aan te bieden na ontvangst van een vooruitbetaling.

 5. Een Licentie kan door Opdrachtgever naar boven of beneden worden aangepast, in overleg met de Aanbieder. Opdrachtgever dient het bedrag van de aangepaste Licentie vanaf de eerstvolgende maand te betalen.

 6. Indien Opdrachtgever zijn Licentie naar beneden bijstelt, dan ontvangt Opdrachtgever geen restitutie voor de resterende dagen van de maand.

 7. Betaling door Opdrachtgever aan Aanbieder vindt in beginsel plaats door middel van periodieke, automatische incasso of een andere door Aanbieder aangeboden betalingsmethode, tenzij anders overeengekomen.

 8. Door Opdrachtgever te betalen maandelijkse vergoedingen dienen voorafgaand aan de periode waarop de bedragen betrekking hebben te zijn voldaan.

 9. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Aanbieder gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Alle te maken invorderingskosten zijn voor rekening van de nalatige Opdrachtgever.

 10. In het geval Opdrachtgever in verzuim is, is Aanbieder (behoudens de overige haar toekomende rechten) gerechtigd tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is Aanbieder naast de alsdan verschuldigde bedragen tevens gehouden tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten.

Artikel 12. Producten van derden

 1. Indien Opdrachtgever gebruik maakt van producten of diensten van derden, dan dient Opdrachtgever hiervoor afzonderlijk en voor eigen rekening en risico zorg te dragen. Aanbieder is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor producten van derden, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

 2. Aanbieder zal geen onderhoud, ondersteuning of andere diensten ten aanzien van producten van derden verrichten en is nadrukkelijk niet verantwoordelijke voor dergelijke producten van derden.

Artikel 13. Geheimhouding

 1. Opdrachtgever is verplicht alle informatie die zij op enigerlei wijze van Aanbieder verkrijgt met betrekking tot commerciële, strategische, technische gegevens, kennis en/of andere informatie verband houdende met CityXP en/of YourXP en/of de Diensten, strikt vertrouwelijk te houden en daarover geen mededelingen te doen en/of daarin geen inzage te geven aan derden. Aanbieder zal de gegevens – die door Opdrachtgever aangegeven zijn vertrouwelijk te zijn – strikt vertrouwelijk houden.

 2. Van het bepaalde in lid 1 van dit artikel mag uitsluitend worden afgeweken, indien die informatie al algemeen bekend was voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst of er vooraf toestemming is gegeven tot publicatie.

Artikel 14. Privacy & gegevensverwerking

 1. Het gebruik van CityXP en/of YourXP /XP Studio kan verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengen. Tenzij anders overeengekomen, zijn deze data eigendom van de Aanbieder.

 2. In het geval Aanbieder voor Opdrachtgever persoonsgegevens van derden verwerkt wordt Opdrachtgever aangemerkt als verantwoordelijke (“Controller”) en Aanbieder als bewerker (“Processor”). Tenzij anders overeengekomen wordt deze bepaling in de Algemene Voorwaarden aangemerkt als verwerkingsovereenkomst in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door het aangaan van de Overeenkomst verstrekt Opdrachtgever Aanbieder opdracht om persoonsgegevens van derden te verwerken in het kader van de Diensten. Een dergelijke verwerking zal Aanbieder uitsluitend uitvoeren in opdracht van Opdrachtgever of als daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

 3. Opdrachtgever staat ervoor in dat met betrekking tot de persoonsgegevens van derden is en wordt voldaan aan de AVG. Opdrachtgever stelt Aanbieder schadeloos en vrijwaart Aanbieder voor alle aanspraken van derden in verband een overtreding van de AVG die niet geheel aan Aanbieder is toe te rekenen.

 4. Alle Gebruikers die toegang hebben tot de persoonsgegevens, zullen geheimhouding in acht nemen ten aanzien van de persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen, tenzij een wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht.

 5. Aanbieder zal technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen passend zijn, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten die ermee gemoeid zijn en zullen er mede op gericht zijn onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Aanbieder maakt gebruikt van Servers die zich in de EER/EU ruimte bevinden.

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Aanbieder partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een Overeenkomstgeheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 2. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, worden onderworpen aan het oordeel van de rechter in het arrondissement Rotterdam.