Privacyverklaring en disclaimer

Versie 1.0

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 3 augustus 2020.

Door deze applicatie te gebruiken stemt u in met deze Privacyverklaring en Disclaimer. Ons privacybeleid kan van tijd tot tijd om welke reden dan ook veranderen. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in ons beleid, zullen we een kennisgeving plaatsen op onze website of Applicatie.

Definities

HELLO Buurman: Ontwikkelaars en eigenaar van deze applicatie.

Projectbeheerder: De Projectbeheerder is klant van HELLO Buurman. Hij is verantwoordelijk voor de informatievoorziening van een project.

Eindgebruiker: U bent de eindgebruiker van de Applicatie.

1. Privacyverklaring

HELLO Buurman beschermt uw privacy en voert de eigen bedrijfsvoering volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De Applicatie verzamelt of verzendt geen persoonlijk identificeerbare informatie over u, zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres.

De applicatie gebruikt of verzamelt geen gegevens met betrekking tot uw geografische locatie.

De applicatie verzamelt, verzendt of onderhoudt geen gebruikersgegevens.

Aangezien er geen persoonlijke informatie wordt verzameld, verzonden of onderhouden door de Applicatie, delen we geen persoonlijke informatie met andere partijen.

De Applicatie heeft geen mogelijkheid voor het verzamelen, verzenden of onderhouden van gebruikersgegevens, dus er worden geen gegevens gedeeld met reclamebedrijven.

De applicatie heeft geen mogelijkheid voor het verzamelen, verzenden of onderhouden van gebruikersgegevens, dus worden er geen gegevens gedeeld met leveranciers of analyseproviders.

Wij voldoen aan de Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) Wij vragen of verzamelen geen gegevens van kinderen jonger dan 13 jaar.

1.1. Wijzigingen aan de Applicatie

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van deze Applicatie. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen aan deze Applicatie kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Hiervan zult u dan een kennisgeving aantreffen op onze website of Applicatie.

1.2. Uw wettelijk recht

U heeft een wettelijk recht op informatie over uw mogelijke opgeslagen gegevens en indien van toepassing heeft u tevens het recht deze gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen. Op verzoek deelt HELLO Buurman u mee of en welke persoonsgegevens over u bij ons zijn opgeslagen.

HELLO Buurman zal voldoen aan de verplichtingen die uit hoofde van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens als verwerker en verwerkersverantwoordelijke op haar rusten. HELLO Buurman zal zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. Klant en eindgebruiker staan ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de verwerking van persoonsgegevens in acht worden genomen.

2. Disclaimer

2.1. Garanties

De informatievoorziening in deze App wordt uitgevoerd door Projectbeheerders. De Projectbeheerder zal zich naar beste vermogen inspannen om de inhoud van deze Applicatie zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat deze altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van diensten, kan fouten omvatten of verouderd zijn. U gebruikt deze Applicatie dan ook op eigen risico.

In deze Applicatie kunnen mogelijk verwijzingen naar informatiebronnen (bijvoorbeeld hyperlinks) voorkomen die door derden worden bijgehouden en waarover HELLO Buurman en/of de Projectbeheerder geen controle hebben. HELLO Buurman en de Projectbeheerder houden geen toezicht op en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites of bestanden van derde partijen waarnaar wordt verwezen.

2.2. Aansprakelijkheid

Projectbeheerder, noch HELLO Buurman, is aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze Applicatie. Handelingen die u op basis van deze Applicatie of de door Projectbeheerder verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Als u een klacht heeft over de informatie, verstrekt via deze Applicatie, kunt u hierover contact opnemen met Projectbeheerder. Klachten over het functioneren van deze Applicatie kunt u sturen naar info@hellobuurman.nl.

2.3 Intellectuele eigendomsrechten

Het gebruik van deze Applicatie geeft u niet de mogelijkheid om aanspraak te maken op Intellectuele Eigendomsrechten van Projectbeheerder en/of HELLO Buurman. HELLO Buurman houdt zich alle rechten met betrekking tot deze Applicatie voor.

Mocht het zo zijn dat Projectbeheerder per abuis uw auteursrecht heeft geschonden door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, neemt u dan contact op met de Projectbeheerder. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden worden dan direct verwijderd, zonder dat Projectbeheerder of HELLO Buurman verplicht zijn tot enige schadevergoeding.

Mede namens onze Projectbeheerders wensen wij u veel plezier met het gebruik van deze App.

 

Schiekade 189, unit 406 | 3013 BR | Rotterdam

KvK 68483228 | info@hellobuurman.nl | +31 6 42473775